หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


น.ต.คมกฤช คัมภีระ
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดน้อย


นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์
รองปลัดเทศบาลตลาดน้อย
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


น.ส.มลลัดดา เกตุมณี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสิริภัทรา สุพรรณรัตน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางวินิดา กองทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายยุทธนา เปียศริ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอภิญญา แสนสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางบัววัน สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม