หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


น.ต.คมกฤช คัมภีระ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดน้อย


นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์
รองปลัดเทศบาลตลาดน้อย
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุรีย์ นาคินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสิริภัทรา สุพรรณรัตน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางสาวอมลวรรณ สินธวรนันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางบัววัน สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายเกรียงไกร แสนทองสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง