หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่อง การขายมูลดิน ลงวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2559  
 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย
เรื่อง  การขายมูลดิน
ลงวันที่  1 เดือน  เมษายน  พ.ศ.2559
-----------------------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลตลาดน้อย  จะทำการขายมูลดินที่ได้จากการขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค  จำนวน23,000คิว โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าคิวละ8บาท (-แปดบาทถ้วน- )
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อยตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  ผู้สนใจสามารถขอ
ดูสภาพมูลดินได้ ตั้งแต่วันที่  4-11  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.- 16.30 น.ในวันและ
เวลาราชการหากผู้เสนอราคาไม่มาดูสภาพมูลดินให้ถือว่าตกลงยอมรับสภาพมูลดินที่ขายผู้สนใจเสนอราคา
ได้ในวันที่12เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00-10.30 น. และเปิดซองเสนอราคา
ในวันที่ 12 เดือน เมษายน 2559  เวลา 11.00 น.
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.เป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล
2.ผู้ที่เสนอราคาต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวของรัฐ  หรือบัตร
อื่นที่ทางราชการออกให้ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ  การขายมูลดินในครั้งนี้  
และเทศบาลตำบลตลาดน้อยขอสงวนสิทธิ์จะไม่ขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาที่ยังไม่เหมาะสม  ทุจริต  หรือมีเหตุผล
อย่างอื่นอย่างใดในการซื้อมูลดินนี้  ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
ผู้ที่เสนอราคาได้ต้องดำเนินการขนย้ายมูลดินไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อยให้และเสร็จภายใน 90 วัน  นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา  หากล่วงเลยเวลาดังกล่าว  สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อยจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
4.การชำระเงินค่ามูลดินที่เสนอราคา  ผู้เสนอราคาได้  จะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น  และต้อง
ขนย้ายดินที่เสนอราคาได้ไปจากเทศบาลทันที  หากขนย้ายล่าช้าเทศบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5.เทศบาลตำบลตลาดน้อย  ขอสงวนสิทธิ์การขายดินในครั้งนี้  หากเกิดกรณีมีผู้เข้ายื่นเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว  หรือเห็นว่าการเสนอราคามีการสมยอมกัน  เทศบาลตำบลตลาดน้อย  จะยกเลิกการขายดิน
นั้นเสียก็ได้  ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆกับเทศบาลตำบลตลาดน้อยมิได้


ประกาศ  ณ  วันที่ 1เดือน  เมษายนพ.ศ. 2559


(ลงชื่อ)
(  นายประชุม  ขวัญเมือง )
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2559 เวลา 09.22 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 1142 ท่าน