หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วัดโบสถ์แจ้ง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
สถานศึกษาในชุมชน
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถานแห่งศรัทธา
ของประชาชน
เทศบาลตำบล ตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่อง โครงการป้องกันและแ
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด (IP) แบบอินฟาเรด แบบที่ 1 จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง  
 

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย
เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด (IP)
แบบอินฟาเรด  แบบที่ 1 จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง  
------------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลตลาดน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด (IP) แบบอินฟาเรด  สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง  (แผนที่จุดติดตั้งตามที่เทศบาลตำบลตลาดน้อยกำหนด) (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ)
ราคากลางเป็นเงิน 900,000 บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาจะต้อง เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่
สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตำบลตลาดน้อย ณ. วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดขายซองยื่นซองสอบราคา ณ. เทศบาลตำบลตลาดน้อย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม  2558  
ถึงวันที่  29  ธันวาคม  ตั้งแต่เวลา 08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น. และกำหนดขายซองยื่นซองสอบราคา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558  เวลา  08.30 – 16.30 น  และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 30  ธันวาคม  2558  เวลา 10.00  น. ถึงเวลา 11.00 น.
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
หมายเหตุ
-หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
-ผู้ทีได้รับมอบอำนาจจะมีสิทธิ์ซื้อซองสอบราคาได้เพียง 1 ชุดเท่านั้น (การมอบอำนาจซื้อ
เอกสารสอบราคาให้นำหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฏหมายพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจมาด้วย)

-2-

ผู้สนใจติดต่อซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,800.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อย ระหว่างวันที่  16  ธันวาคม  2558  ถึงวันที่   29  ธันวาคม  2558  
และ ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
ในวันที่ 16  ธันวาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3630-0874 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็ปไซด์ ผ่าน www.gprocurement.go.th,www.saraburi.go.th,www.talanoi.co.th

ประกาศ ณ. วันที่  15   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558

  

                     (นายประชุม  ขวัญเมือง)
                      นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย


รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ชนิดไอพี  แบบอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor IP  Infrared  Camera)  แบบที่  1
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  1280x720pixel  หรือไม่น้อยกว่า  921,600  pixel
- มี  frame  rate  ไม่น้อยกว่า  25  ภาพต่อวินาที  (frame  per  second)
- ใช้เทคโนโลยี  Infrared  (IR)  สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า  0.30LUX  สำหรับการแสดงภาพสี  (Color)  และ  0  LUX  สำหรับการแสดงภาพอินฟราเรด  (Infrared)
- มีขนาดตัวรับภาพ  (Image  Sensor)  ไม่น้อยกว่า  1/3  นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  (Motion  Detector)  ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  (Wide  Dynamic  Range  หรือ  Super  Dynamic  Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย  2  แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน  Onvif  (Open  Network  Video  Interface  Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน  H.264  เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน  IPv4  และ  IPv6  ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  10/10  Base-T  หรือดีกว่า  และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน  IEEE  802.3af  หรือ  IEEE  802.3at  (Power  over  Ethernet)  ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ  SD  Card  หรือ  MicroSD  Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน  IP66  หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง  (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน  IP66  หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (NVR-Network  Video  Recorder)  แบบ  16  ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน  MPEG4  หรือ  H.264  หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) แบบ  10/100  Base-T  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  1920 x 1080  pixel  หรือไม่น้อยกว่า  2,073,600  pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน  HTTP,  SMTP,  “NTP  หรือ  SNTP”,  TCP/IP  ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Disk)  จำนวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า  8  TB
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน  IPv4  และ  IPv6  ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ

3. Hard  Disk  (HDD)  4  TB  SATA  สำหรับบันทึก
คุณลักษณะพื้นฐาน
- Hard  Disk  (HDD)  มีความจุไม่น้อยกว่า  4  TB

4. โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV)  ความละเอียดภาพ  1920 x 1080  พิกเซล  ขนาด  40  นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ระดับความละเอียด  เป็นความละเอียดของจอภาพ  (Resolution)  1920 x 1080  พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ  40  นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
- ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณและเสียง
- ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ  AV,  DVD  Component
- มีช่องต่อ  Digital  tuner  (DVB – T2)

5. เครื่องสำรองไฟฟ้า  (UPS)  ขนาด  1  kVA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ  True  On  line  Double  Conversion  Syster
- มีค่า  power  rating  ไม่น้อยกว่า  1  KVA/700  Watt.
- Input  Voltage  220  VAC+/-25%,  50  Hz +/-10%
- Input  Power  Factor  0.98  หรือดีกว่า
- Output  Voltage  220  VAC  +/-2%,  50  Hz +/-0.1%
- Sine  Wave
- Overload  capacity  100%  for  60  seconds,  130%  for  1  seconds
- Battery  เป็นแบบ  Sealed  Lead  Acid  Maintenance  Free
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้  อย่างน้อย  9  นาที  (Full  Load)
- มีการแสดงสถานะของตัวเครื่องแบบ  LCD  Display  โดยสามารถดู  Battery  /  Input  /  output
- มีการแสดงสถานของตัวเครื่อง  แบบ  LED  Display  โดยสามารถดู  Load  level  /  Battery  level  /  Battery  Mode  /  AC  Mode  /  By  pass
- มี  Software  management  &  Monitoring  ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ  Windows,  Linux,  Sun  เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเสียบรองรับ  SNMP  Card  เพิ่มเติมได้ในอนาคต
- โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า  จะต้องเปิดดำเนินการในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า  10  ปี
- ต้องได้รับมาตรฐาน  ISO  9001  version  2000  จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน  (NAC)  ที่ครอบคลุมถึง  การผลิต  การออกแบบ  โรงงาน  การขาย  และการบริการ  (service)  ที่ระบุในเอกสารอย่างชัดเจนพร้อมเอกสารยืนยัน
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  1291 – 2545
- รับประกันคุณภาพและบริการไม่น้อยกว่า  2  ปี  รวมแบตเตอรี่


6. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอก/ภายในอาคาร
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสายใยแก้วนำแสง  ชนิด  Single  mode  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน  ITU-T  G.652D  เป็นอย่างน้อย  จำนวน  6  Core  หรือ  12  Core
- สายใยแก้วนำแสง  ชนิด  แขวนกับเสา  (Aerial  Cable)  สามารถติดตั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารได้
- มีค่ามาตรฐาน  ดังนี้
(1) Fiber  Type  9/125
(2) Attenuation  0.35  dB/km.@1310 nm / 0.22  dB/km. @ 1550 nm
- เปลือกนอกของสายในแก้วนำแสง  (Outer  Sheath)  หนา  1.5  mm.  ทำด้วยวัสดุ  HDPE  โดยไม่ผสมสารเคมีชนิดอื่นเพื่อให้สายมีความแข็งและทนต่อสภาวะภายนอกได้เต็มประสิทธิภาพสามารถป้องกันรังสี  UV  ได้
- มี  Corrugate  Armored  Steel  เพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะ
- มี  Messenger  wire  ขนาดไม่น้อยกว่า  1.6  mm  ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง
- เป็นโครงสร้างแบบ  Muti  Loose  tube  วัสดุทำจาก  PBT  (Poly  butylene  Terephthalate)  และภายใน  Loose  tube  มี  Jelly  Compound  เพื่อป้องกันความชื้น
- มี  Strength  Member  ทำด้วยวัสดุ  FRP  เพื่อความแข็งแรงในการรับแรงดึง
- มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่เกิน  20  เท่าและขณะใช้งานไม่เกิน  10  เท่า
- มีรหัสสีบอก  Fiber  และ  Loose  tube  ตามมาตรฐาน  TIA/EIA-598-A  เพื่อสะดวกในการเรียงสาย
- ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง  โดยระบุชื่อหน่วยงานและเลขที่เอกสารสอบราคาอย่างชัดเจน  เพื่อบริการหลังการขายที่ดี

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก  (Media  Converter)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย  UTP  เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย  Fiber  Optic  ได้
- รองรับการเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสง  ชนิด  Single  mode  สามารถทำงานได้ที่ระยะทาง  20  กิโลเมตร
- มีพอร์ตเชื่อมต่อสัญญาณ  UTP  แบบ  Fast  Ethernet  10/100  base  จำนวน  1  port
- มีพอร์ตเชื่อมต่อ  Fiber  Optic  เป็นหัว  SC  แบบ  Wavelength-division  multiplexing  (WDM)  เพื่อลดการสิ้นเปลืองจำนวน  core  Fiber  ในการใช้งาน
- มีไฟ  LED  แสดงสถานการณ์ทำงาน  PWR,  LINK,/ACT,FX,TX,100
- สามารถทำงานในอุณหภูมิที่  -40  องศา  ถึง  +  40  องศา
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายสัญญาณใยแก้วนำแสง
- ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยระบุชื่อหน่วยงานและเลขที่เอกสารสอบราคาอย่างชัดเจน  เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง  เพื่อบริการหลังการขายที่ดี


8. กล่องเก็บสายใยแก้วนำแสง(Rack  Mount  Enclosure)  ขนาด  12Ports
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นแผงพักสายที่ใช้กับตู้อุปกรณ์มาตรฐานขนาด  19  นิ้ว  ความสูง  1U
- มีพื้นที่ขดสายหรือเก็บสายอยู่ภายใน  (Internal  Management  Ring)
- มีข้อต่อสายสำหรับเชื่อมต่อสายในแก้วนำแสงได้ไม่ต่ำกว่า  12  หัวต่อ  (Connector)
- สามารถใช้งานร่วมกับหัวต่อสายในแก้วนำแสงชนิด  Multimode  และ  Single  mode  ได้ในแผงพักเดียวกัน
- แผงพักสายในแก้วนำแสงสามารถเลื่อน  (Slide)  ได้  โดยขายึดถาดของรางเลื่อนจะต้องเป็นแบบลูกปืนเท่านั้น  เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและมีฝาปิดมิดชิดครบทุกด้าน  สามารถป้องกันฝุ่น  แมลง  และหนูได้เป็นอย่างดี
- ด้านในของถาดสายใยแก้วนำแสงจะต้องมีรูยึดน๊อตถาด  Splice  Tray  ขนาด  24  core  ได้
- ด้านหลังของอุปกรณ์จะต้องมีรูทางเข้าสาย  ไม่น้อยกว่า  2  รู  เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
- ด้านหน้าหลังของอุปกรณ์จะต้องมีพื้นที่ว่างด้านหน้า  และมีฝาปิดที่ทำจากเหล็กอย่างดี  เพื่อป้องกันการชนหรือหักโดยมีการล็อคฝาปิด  ด้วยน๊อตเหล็กเกลียวอย่างดีทั้งสองข้างของอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรง
- ในการเปิดหรือปิดประตูให้ใช้มือบิดเท่านั้น  ห้ามใช้เครื่องมือหรือไขควงเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่นำเสนอในโครงการต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ใยแก้วนำแสงทั้งหมด
- มีหัวต่อสายใยแก้วนำแสง  ชนิด  Snap-In  Adapter  Plate  สามารถติดตั้งใช้งานได้ดีกับกล่องตู้เก็บปลายสายในแก้วนำแสง  (Rack  Mount  Enclosure)
- มีจำนวนช่องใส่  Port  Adapter  หัวต่อแบบ  LC,SC,ST,FC  ไม่น้อยกว่า  12Port  ภายใน  Snap  Plate  ชิ้นเดียวกันและอยู่ในกล่องตู้เก็บปลายสายใยแก้วนำแสง  (Rack  Mount  Enclosure)  ไม่เกิน  1U
- อุปกรณ์ที่นำเสนอในโครงการต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ในแก้วนำแสงทั้งหมด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 16.00 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 2444 ท่าน

 
 
 
 
เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-261-800 โทรสาร : 036-300-707
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลาดน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 3,578,193 เริ่มนับ 18 ส.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10