หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วัดโบสถ์แจ้ง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
สถานศึกษาในชุมชน
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถานแห่งศรัทธา
ของประชาชน
เทศบาลตำบล ตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่อง ประกวดราคาโครงการก
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย
เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลตลาดน้อย  มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สำหรับเด็กตั้งแต่  51-80  คน  แบบตอกเสาเข็ม  พร้อมทำการรื้อถอนอาคารหลังเก่า จำนวน  4  หลัง  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ) หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  จำนวน 1 โครงการ  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย ราคากลางเป็นเงิน   2,410,000.-  บาท  (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   นั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.เป็นเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างงานดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,205,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน)
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลตลาดน้อย ณ วันประกาศ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อ ครั้งนี้
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดดูสถานที่ในวันที่  5  ตุลาคม  2558  ระหว่างเวลา 10.00–11.00  น.  และกำหนดฟังคำ
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  5  ตุลาคม  2558 ในเวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ผู้ไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าเข้าใจรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ดีแล้ว
กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  19  ตุลาคม  2558  ระหว่างเวลา 10.00- 11.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ (ห้องประชุมชั้น 2) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  27  ตุลาคม  2558 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป  
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  30  ตุลาคม  2558  
เวลา  14.00  น.  ถึงเวลา  14.30  น.    
                                        
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ  3,500 บาท   ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดน้อย ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันที่ 9  ตุลาคม                                2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และ ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ในวันที่  7  ตุลาคม  2558  เวลา 08.30 – 16.30  น  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3630-0874   ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซด์ผ่าน www.gprocurement.go.th,www.saraburi.go.th และ www.talanoi.co.th
  ประกาศ ณ วันที่  30   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 10.23 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 938 ท่าน

 
 
 
 
เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-261-800 โทรสาร : 036-300-707
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลาดน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 3,779,776 เริ่มนับ 18 ส.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10