หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วัดโบสถ์แจ้ง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
สถานศึกษาในชุมชน
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถานแห่งศรัทธา
ของประชาชน
เทศบาลตำบล ตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลตลาดน้อย มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) ดังนี้
                                          1.สำนักปลัด
เครื่องปรับอากาศ  ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 42,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน  51,000  บาท  (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2.กองคลัง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน  1  เครื่อง   เป็นจำนวนเงิน  57,000  บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  108,000  บาท  (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพ ขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตำบลบ้านหมตลาดน้อย ณ. วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดขายซองยื่นซองสอบราคา  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อย  ในวันที่ 7  กันยายน  2558 ถึงวันที่  18  กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดขายซองยื่นซอง ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่  9  กันยายน  2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  และกำหนดเปิดซองในวันที่  21  กันยายน  2558  เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูงข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
-ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะมีสิทธิ์ซื้อซองสอบราคาได้เพียง 1 ชุด  เท่านั้น  (การมอบอำนาจซื้อเอกสารสอบราคาให้นำหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฏหมายพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ  300  บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ กองคลัง ในวันที่ 7  กันยายน  2558 ถึงวันที่  18  กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดขายซองยื่นซองสอบราคา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่  9  กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3630-0874  ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.taladnoi.go.th
โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th หรือ www.saraburi.go.th

ประกาศ ณ. วันที่    4     เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558
  
                     (นายประชุม  ขวัญเมือง)
                  นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 15.07 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 642 ท่าน

 
 
 
เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-261-800 โทรสาร : 036-300-707
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลาดน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 4,220,596 เริ่มนับ 18 ส.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10