หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย สมัยสามัญ สม
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
 

ตามที่  สภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  19  เมษายน  พ.ศ.2561  นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน    ตามมาตรา  24    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   แก้ไขเพิ่มเติมถึง   ( ฉบับที่  13 )     พ.ศ.2552   และ  หมวดที่   2  ข้อที่  20  และ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547
ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย     มีกำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2562  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 16.11 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 90 ท่าน