หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วัดโบสถ์แจ้ง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
สถานศึกษาในชุมชน
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถานแห่งศรัทธา
ของประชาชน
เทศบาลตำบล ตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 

วัดโพธิ์ทอง
     

ตะกร้าพลาสติก
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2553
 
 
 
 
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย แจ้งปิดทำการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวร [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ [ 13 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจ่ายค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลตลาดน้อย [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 140 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 108 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่องการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 80 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 83 
ประกาศเทสบาลตำบลตลาดน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมุลที่ดินและสิ่งปลูก [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 119 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย สมัยสามั [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 200 
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดน้อย อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 260 
ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดน้อย ผู้ [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 217 
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลตลาดน้อย อ [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 262 
ให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดน้อย ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำร [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 244 
ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้น [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 267 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบคลองชักน้ำ 2 [ 21 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 282 
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบคลองมะเกลือ [ 21 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 256 
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.7 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี [ 19 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 304 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี [ 19 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 342 
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 228 
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 259 
     
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ (สำนักป [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ชะอม ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดกั้นคันดินเพือกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองด้านหน้าคันด [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
     
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
 
           
   
 
 
ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
 
 
   
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 568  ตอบ 0  
ขอเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (21 พ.ย. 2559)    อ่าน 645  ตอบ 2  
รบกวนส่ง อสม. (25 ก.ค. 2559)    อ่าน 555  ตอบ 0  
 
   
  ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลตลาดน้อย ปรับปรุงในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-261-800
 
 
เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-261-800 โทรสาร : 036-300-707
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลาดน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 4,634,198 เริ่มนับ 18 ส.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10