หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วัดโบสถ์แจ้ง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
สถานศึกษาในชุมชน
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถานแห่งศรัทธา
ของประชาชน
เทศบาลตำบล ตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 

วัดโพธิ์ทอง

วัดโคกมะขาม
     

ตะกร้าพลาสติก

ดอกไม้ผ้าใยบัว
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2553
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลตลาดน้อย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่นำของมามอบให้กับศูนย์พักคอยผู้ป [ 31 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ ลงพื้นที่ดูสถานที่ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเ [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดน้อย ขอประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดน้อย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้ [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการ​สังคม ​เทศบาลตำบลตลาดน้อย จัดกิจกรรม ดูที่พ่อทำ จำที่ [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดน้อย ร่วมกับ รพสต.ตลาดน้อย มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฟาร์มไก่ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดน้อย [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ นายกประชุม ขวัญเมือง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขเทศบาลตำบลตลา [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดน้อย เพื่อพิจารณาร่างแผนท้อง [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดน้อย โดย นายละออ คงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี มอบ หน้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยนายประชุม ขวัญเมื [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดน้อย [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย ร่วมเปิดโครงการฝึกอ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์ นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย มอบเจลแอลกอฮอและหน้า [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์ งานประปาจะทำการซ่อมระบบไฟฟ้า แพนท์สะพานดำ ม. 3 จะต้องทำการหยุดจ่าย [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์ งานประปาจะทำการซ่อมตู้คอนโทรล แพ้นท์ประปา หมู่ 3(บน) [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
พนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อย อสม. และ รพ.สต.ตลาดน้อย ร่วมออกให้คำแนะนำการทำความสะ [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดน้อย แจ้งการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียน [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย แถลงนโยบายต่อสภาเทศบ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 61 
     
ทต.หินกอง มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 (สระบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)มีผลบั [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง รายงานสถานการณ์โควิด ภายในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 2/8/64 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
     
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
 
           
   
 
 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
 
 
   
สอบถามบุคลากรที่มีเชื้อโควิด (13 ก.ค. 2564)    อ่าน 9  ตอบ 0  
อยากทราบ เรื่องการรับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 97  ตอบ 1  
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 73  ตอบ 1  
 
   
  ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลตลาดน้อย ปรับปรุงในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-663-5691
 
 
 
คำร้องแจ้งปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ
ตำบลตลาดน้อย
 
   
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-261-800 โทรสาร : 036-261-800
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลาดน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 5,157,401 เริ่มนับ 18 ส.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10